اخبـار
تمدید زمان ارسال مقالات

...برای دانش پژوهان مشتاق، زمان ارسال مقالات را تا  بیست وپنجم ماه جاری...

ادامه ی مطلب
برگزاری مجدد کارگاههای مقاله نویسی

ادامه ی جلسات مربوط به این کارگاه ها از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ .....

ادامه ی مطلب
کارگاه مقاله نویسی دانشجویان رشته مدیریت

کارگاه مقاله نویسی رشته ی مدیریت ، ساعت ...

ادامه ی مطلب