اخبـار
کارگاه مقاله نویسی

سمینارعمومی نگارش مقالات علمی - پژوهشی در سالن کنفرانس ....

ادامه ی مطلب
شروع کارگاه های مقاله نویسی

اولین جلسه عمومی کارگاه مقاله نویسی بصورت ارایه...

ادامه ی مطلب
جلسه اعضای کمیته های علمی مدیریت ومعماری وشهرسازی ، ومصرف انرژی

تشکیل هسته های تخصصی با حضور ...

ادامه ی مطلب